Introduction

Close Presantation

Close Social Activity

Close

Public Servis

Close Documentation . . .

Close Internet Servis

Close Library

Close Te Ndryshme

Close Sende per Falje

Close Mjekesi

Newsletter
To receive news about this website, consider subscribing to our Newsletter.
Subscribe
Unsubscribe
6 Subscribers

   visitors

   visitors online

News


ANNOUNCEMENT - by shpak 05/02/2020 @ 10:53

ANNOUNCEMENT
  

Association of People with Disabilities, based in Tirana. Rr. Kavaja at December 21, Administrative Unit No.7, 3rd floor Tirana. Organizes courses of English and computer, for children of the persons with disabilities, orphans and families in need by age 12-16vjec. The courses are free, books, notebooks, of the everything you need for classes are free. Gifts for the best students, as well as a package of food every day at the end of the course. Who wants to enroll their children in these courses and for detailed information please contact the person responsible in number mobile: 0699482565

Program supported and funded by Orga "Mercy USA"
Enrolment has started, Hurry.

Courses for this season starting with 05- 04-2020

Association of Persons with Disabilities

 
 


ANNOUNCEMENT - by shpak 09/07/2019 @ 11:50

ANNOUNCEMENT
  

Association of People with Disabilities, based in Tirana. Rr. Kavaja at December 21, Administrative Unit No.7, 3rd floor Tirana. Organizes courses of English and computer, for children of the persons with disabilities, orphans and families in need by age 12-16vjec. The courses are free, books, notebooks, of the everything you need for classes are free. Gifts for the best students, as well as a package of food every day at the end of the course. Who wants to enroll their children in these courses and for detailed information please contact the person responsible in number mobile: 0699482565

Enrolment has started, Hurry.

Courses for this season starting with 15 - 09-2018

Association of Persons with Disabilities

 
 


Announcement for Courses - by shoqata 07/08/2018 @ 23:03

 
 

 

 
ANNOUNCEMENT
 
 

Association of People with Disabilities, based in Tirana. Rr. Kavaja at December 21, Administrative Unit No.7, 3rd floor Tirana. Organizes courses of English and computer, for children of the persons with disabilities, orphans and families in need by age 12-16vjec. The courses are free, books, notebooks, of the everything you need for classes are free. Gifts for the best students, as well as a package of food every day at the end of the course. Who wants to enroll their children in these courses and for detailed information please contact the person responsible in number mobile: 0699482565

Enrolment has started, Hurry.

Courses for this season starting with 15 - 09-2018

Association of Persons with Disabilities

 
 
    
 

 


Announcement for Courses - by shoqata 14/02/2017 @ 18:48

 
 

 

 
ANNOUNCEMENT
 
 

Association of People with Disabilities, based in Tirana. Rr. Kavaja at December 21, Administrative Unit No.7, 3rd floor Tirana. Organizes courses of English and computer, for children of the persons with disabilities, orphans and families in need by age 12-16vjec. The courses are free, books, notebooks, of the everything you need for classes are free. Gifts for the best students, as well as a package of food every day at the end of the course. Who wants to enroll their children in these courses and for detailed information please contact the person responsible in number mobile: 0692139320.

Enrolment has started, Hurry.

Courses for this season starting with 10 - 04-2017

Association of Persons with Disabilities

 
 
    
 

 


Announcement for Courses - by shoqata 18/08/2016 @ 15:18

 
 

 

 
ANNOUNCEMENT
 
 

Association of People with Disabilities, based in Tirana. Rr. Kavaja at December 21, Administrative Unit No.7, 3rd floor Tirana. Organizes courses of English and computer, for children of the persons with disabilities, orphans and families in need by age 12-16vjec. The courses are free, books, notebooks, of the everything you need for classes are free. Gifts for the best students, as well as a package of food every day at the end of the course. Who wants to enroll their children in these courses and for detailed information please contact the person responsible in number mobile: 0692139320.

Enrolment has started, Hurry.

Courses for this season starting with 15 - 09-2016

Association of Persons with Disabilities

 
 
f_kursi2.png    
F_Nj.png

 


Courses Announcement on - by shoqata 31/12/2015 @ 15:53

 
 

LAJMERIM  

 
 
Shoqata e Personave  me Aftesi te Kufizuar  me qender  ne Tirane, me adrrese prane  21 Dhjetor tek godines se Njesise Bashiake Nr.7. Organizon kurse Kompjuteri dhe te Gjuhes Angleze pa pagese per femijet e Invalideve, jetime dhe te familjeve ne nevoje  nga mosha 12-16vjec. Gjithcka falas librat, fletoret,  e gjithcka qe duhet per mesim. Dhurata per student  me te mire, si dhe nje pakete ushqimi cdo dite  ne fund kursi. Kush deshiron te regjistroje femijen ne keto kurse si dhe per nje informacion me te detajuar ju lutemi te kontaktoni me personin pergjegjes 
ne numerin cel: 0692139320.  
Regjistrimet kane filluar, Shpejtoni .
Kurset per kete sezon fillojne me 10 Prill 2016
       
Shoqata e personave  me Aftesi te Kufizuar.
 
 
f_kursi2.png    
F_Nj.png

 


Kurse Kompjuteri dhe Anglisht - by shoqata 24/08/2015 @ 19:07


 

LAJMERIM  

 
 
Shoqata e Personave  me Aftesi te Kufizuar  me qender  ne Tirane, me adrrese prane  21 Dhjetor tek godines se Njesise Bashiake Nr.7. Organizon kurse Kompjuteri dhe te gjuhes Angleze pa pagese per femijet e Invalideve , jetime dhe te familjeve ne nevoje  nga mosha 12-18 vjec.( falas: libra , fletore, si dhe dhurata per student  me te mire si dhe nje pakete ushqimi cdo dite  ne fund kursi). Kush deshiron te regjistroje femijen ne keto kurse si dhe per nje informacion me te detajuar ju lutemi te kontaktoni me personin pergjegjes ne numerin cel: 0692139320.  
Regjistrimet kane filluar, Shpejtoni .
Kurset per kete sezon fillojne me 15 shtator 2015.  
         
Shoqata e personave  me Aftesi te Kufizuar
 

Projek ligji PAK - by faiku 21/07/2014 @ 16:24

 Sipas Projekt ligji te ri per PAK po behet nje zhurme e madhe dhe mendoj e pa drejte,  projket ligji i ri  eshte nje ligj qe ne thelb ka perfshirejen  e te gjithe grupeve me aftesi te kufizuara dhe ligji i vjeter linte jashte disa grupime serioze qe nuk u bene kurre pjese e politikes qofte majtas apo djathtas, por punojne ne perputhje me ligjet per Shoqatat jo qeveritare , Pse i tremben disa drejtues shoqatash ketij ligji bashkekohor, cfare nuk u pelqen, se duan akoma  qe te paguhen me taksat e shqiptareve, le te konkurojne me projeklte dhe le te fitojne, le  te afrojne sherbime dhe qe komuniteti i PAK ti mbeshtese jo me me favore te dashur miq, demokracia ,e drejta , liria dhe ligji jetoje bashke , pra edhe neve te na jepet mundesia te konkurojme. Pse kane frike nga te drejta e barabarta mes grupimeve. Kur dhe nje individ i vetem ka te drejte e vet dhe jo te detyrohte te behet me pa tjeter antari shoqates tende apo atij tjetrit jashte vullnetit dhe deshire se tij. shpresoj te me kuptoni 

projekt ligji iri - by Vasili 21/07/2014 @ 12:08

 Proj.ligj.i ri per PAK i miratuar nŽ parim nŽ K.«.S, ka per qellim te mbroje drejt per drejt PAK. Ne falenderojme Ministri Velija si dhe komisioni  e Ceshtje  Sociale per kalimin e ketij ligji ne Kuvend. U bejme  thire PAK te mos bien pre e disa drejtuesve te shoqatave , te cilet ne emer te personave me aftesi te kufizuara kerkojne ti bejne presion qeverise per te ruajtur favoret e fituara . Me projekt ligjin e ri ata humbasin favoret e ndersa personat e vertete me aftesis te kufizuar do te shpetojne nga abuzimet  e krijuara dhe do te fitoje respektin dhe moralin e tyre te neper kembur. Ftojme Deputete e Kuvendit ta miratojne kete proj.ligj,si autokritike per te korigjuar te kaluaren, ku politika e majte dhe e djathte ne pergjithesi nuk ka qene e vemendeshme ndaj nesh . Ne shpresojme se do te fitoje e drejat e PAK dhe jo e disa kryetareve te cilet jane kthyer ne pashallare te kuq.

Te ndryshoje Statusi i Invalidit Te Punes - by petriti 20/07/2014 @ 12:14

Te dashur Lexues jepni Opinionin tuaj rreth kesaj teme te mbrehte sociale

Kohe e fundit po diskutohet shume per ndryshimin e ligjit per PAK, ky ndryshim eshte shume i domosdoshem..Ligji Nr.7889 dt14.121.1994 " per statusin e Invalidit" mendojme se i ka kaluar koha dhe nuk i pergjigjet situatave te reja te krijuara, pra kane kaluar 20 vjet. Ne Ligji Nr.7889 dt14.121.1994 " per statusin e Invalidit" i ndryshuar me Ligjin Nr.8052  Dt. 21.12. 1995. Jane verejtur shume fenomenen negative. Ne kete shkrim do te ndalemi tek nein 4 i ketij ligji qe deformon konceptin  juridik te te drejtave te njeriut.
         Ky nene eshte antiligjor dhe anti kushtetues per keto arsye.
 • Detyron PA te kufizuara te antresohen vetem ne nje shoqate jashte vullnetit te tyre duke shkelur mjaft rende ne dinjitetin , te drejten e organizimit , pjesemarjes, te drejte e lirise mendimit si dhe akses te barabarte para ligjit.
 • Nxit pabarazine mes organizatave qe mbrojne interesate P.A te Kufizuara 
 • duke u bazuar ne ligjinper funksionimin e Sigurimeve Shoqerore,i eshte hequr e drejta nje Institucioni qe e ka ne kompedenccekete praktike,dhe dublohet nga nje shoqate joqeveritare.
Ja argumentat e nevojshme per kete problem.

Te gjitha praktikat e kryera dhe qe vazhdojne te kryhen, ne zbatim te ketij ligjinr.7889 dt14.12.1994  " PER STATUSIN E iNVALIDITTE PUNES" te ndryshuar qe thote : Invalidet paisen me deshmi Zyrtare indentifikimi. deshmia leshohet nga shoqata ee Invalideve te punes ne baze te KMAC. Me kete ndryshim ligji i hiqet kompedenca I.S.SHoqerore dhe i jepet nje shoqateje jo qeveritare. shkelet barazia mes Shoqatave, shkelet ligji per funksionimin e shoqate joqeveritare te cilat funksionojne ne baze te ligjit Nr.8788,dt.7.5.2001 ku ne nenin 6 qe thote" Organizatat jofitimprurese e ushtrojne veprimtarine e tyrene menyre te panvarur nga organet e shtetitdhe interesat shteterore.Ligji Nr7889 dt 14.12.1994 neni 4 i ndryshuar me ligjin Nr 8052dt21.12.1995 Per stausin e Invalidit te punes" bie ne kundershtim me      
A.   Kushtetute e republikes se Shqiperise perkatesish ne nenet 15,dhe 46, ku thuhet shprehimisht se:
Neni 15.
1. Te drejtat dhe lirite themelore te njeriut jane te pandashme, te patjetersushme e te padhunueshme dhe qendrojne ne themel te te gjithe rendit Juridik
2. Organet e pushtetit Publik , ne permbushje te deturave te tyre , duhet te respektojne te drejta dhe lirite themelore te njeriut, si dhe te kontriboje ne realizimin e tyre.
Neni46.
1.Kushdo ka te drejte te orrganizohet kolektivisht per cfardo qellim te ligjshem.
2.regjistrimi ne Gjykate i organizatave behet sipas ligjit.

B. Gjithashtu ky neni i ketij ligji bie ne kundershtim te plote dhe me keto akte nderkombetare.si:
 •      Deklarata Universale  e te drejtave te njeriut , neni 20 shprehet:
1. Cdo njeri ka te drejten e lirise per tu mbledhur dhe per tu bashkuar ne organizata paqesore .
2. Askush nuk mund te  detyrohet te beje pjese ne nje organizate.
 • Pakti Nderkombetar lidhur me te drejtat civile dhe Politike" nenei22 paragrafi 1. Cdo person ka te drejte te bashkohet lirisht me te tjeret,perfshi ketu edhe te drejten per te formuar shoqata sindikata dhe per te marre pjese ne to per mbrojtjen e interesave te veta.
 • Konventa Europiane e te Drejtave te Njeriut neni 11 shprehet:                1.Cdo person ka te drejten e lirise se mbledhjeve paqesore dhe te lirise se bashkimit ne shoqata, perfshite drejten per te formuar bashke me te tjeret sindikata dhe per te hyre ne sindikata per mbrojtjen e interesave te veta.                               Ne keto kushte  synojme per ndryshimin e"Statusit te Invalidit te punes" ne teresi si dhe ne vecanti neni 4 i tij i ndryshuar me ligjin Nr8052 dt.12.12.1995 Ky ndryshim do te  zgjidhe nje problem te mbrehte social, moral diskriminues sic eshteai i garantimit te te drejtave te njeriut aftesi te kufizuar, ku nepermjet ketij permiresimi do te kontribohet ne rruajtjen e dinjtetit te personit me aftesi te kufizaur, dhe do te clirohet nga te gjitha format abuzive qe jane si pasoje e vendimeve dhe udhezimeve te dala nga neni 4 i Ligjit Nr.7889 Dt.14.12.1994  "Per statusin e Invalidit te punes" ndryshuar. Keshtu sigurohet nje praktike mosdiskriminuese e ketyre shtresave dhe zbusin problemet sociale te krijuara deri tani si pasoje e mbartjes nga ky ligj.

StartPrevious one [ 1 2 3 ] Next oneEnd
Donation
  «do donacion mund ta kryeni pranŽ : RAIFFEISEN BANK

  NŽ numrat e llogarisŽ:
 • 0 1 0 1 0 0 1 9 4 6    ( Dhurim nŽ LEK ),
 • 8 0 1 0 0 0 1 9 4 6    ( Donatione en ÄURO ),
 • 8 0 2 0 0 0 1 9 4 6    ( Donatione in DOLLAR USD ).
  FALEMINDERIT.
Special !

A D P A(SHPAK)

 It helps on social integration, offers administration help, professional education, health education.  We do exchange experience with all those have same healthy problems, social problems and economical too,

Interviste Press
Partner

Hits : 400
Hits : 400
Hits : 400

Ad your publicity:
it's free

Top