ndihme juridike falas
Home

NDIHME JURIDIKE FALAS

Ndihme Juridike Fala

 Te dashur lexuers,ju ne kete faqe do te gjeni nje informacion te plote per Zyren e ndihmes Juridike. E ngritur nen kujdesin e Ministrise se Drejtesise me vendim te Keshillit e Ministrave.

 “Ndihma juridike” është shërbimi Juridik falas i cili garantohet dhe financohet nga shteti për të gjithë individët, pjesë e kategorive vulnerabël dhe/ose me të ardhura të pamjaftueshme të cilët nuk kanë mundësi t`i drejtohen një juristi apo avokati për të zgjidhur problematikën e tyre ligjore.

ÇFARË ËSHTË NDIHMA JURIDIKE FALAS ?

“Ndihma juridike”është shërbimi juridik falas i cili garantohet dhe financohet nga shteti për të gjithë individët, pjesë e kategorive vulnerabël dhe/osemetë ardhura tëpamjaftueshme të cilët nuk kanëmundësit`i drejtohennjë juristi apo avokati për të zgjidhur problematikën e tyre ligjore. Është mision dhe detyrë e shtetittë mundësojë aksesin në drejtësi (të drejtënpër të përfituar shërbim ligjor falas për këta individë)duke mbrojtur të drejtatetyre themelore Kushtetuese. Me qëllim përmbushjen e këtij misioni, me hyrjen në fuqi të ligjit nr. 111/2017, Ministria e Drejtësisë ka ndryshuar strukturën e sistemit të ndihmës juridike të garantuar nga shteti duke krijuar tashmë një institucion të veçantë, të dedikuar për këtë qëllim. Ky institucion, Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas,në bashkëpunim me institucione të tjera shtetërore/ partnerë privatë (kombëtarë dhe ndërkombëtarë), mundëson ofrimin e ndihmës juridike përmes juristëve/avokatëve falas për individët të cilët nuk e përballojnë dot pagesën e një jursti/avokati. 

PER ME SHUME INFORMACION CLICK KETU!