Project

Programi i Shoqates

PROGRAMI  I Shoqarës të Personave me aftësi të kufizuar (SHPAK). 

 Qëllimi dhe Objektivi:

Puna e “SHPAK”synon per te inkurajuar dhe lehtesuar integrimin e plote te personave me aftesi te kufizuara ne gjithe hapesirat e jetes mbi bazen e ndihmes dhe respektit reciprok si edhe per te permiresuar vazhdimisht kushtet e tyre sociale , ekonomike dhe shendetesore. Ne si organizatat do te punon per mbrojtjen, integrimi, zhvillimin dhe rritjen e pjesmarrjes se personave me aftesi te kufizuar ne shoqeri.

Perpjekje per te nxitur qeverine per permiresimi dhe hetim te  vazhdueshem per nje legjislacioni te favorshem, si dhe sensibilizues i opinionit publik me problemet e ketij komuniteti jane gjithashtu ne qender te veprimterise se shoqates.

Shoqates te Personave me Aftesi te Kufizuar (SHPAK) kryen misionin e saj duke respektuar te gjitha te drejta e e individit dhe do te jepe nje kontribut ne civilizimin e shoqerise shqiptare per te respektuar personin me aftesi te kufizuar si pjese e saj.

Puna jone synon:

1.Konsilidimi i degëve të shoqates

2.Të sigurojë kordinimin dhe bashkëpunimin me administratën shtetërore për problemet e paaftësisë

3.Dhënja e informacionit dhe trajtimi i çështjeve të veçanta si:

Të drejta, avukati, financimet, adresimi i sakte interesat te përgjithshme të njerëzve me paaftësi

4.Të shkëmbejë informacion me homologët si brënda dhe jashtë vendit për të ndarë me ta eksperiencën.

5.Të ndërtojmë një strukturë informatimi, komunikimi dixhitale per te per të rritur komunikimin onlain per te rritut cilesine e aktiviteteve.

6.Indentifikimi dhe permiresimit të politikav, aktiviteteve dhe projekteve të mundëshme për integrimin e personave me aftesi te kufizuar.

7. Antarësimi në forume dhe organizata ombrellë, vendosja e kontakteve me OJQ të tjera si në Shqipëri dhe jashtë saj.

8. Mbeshtetje për punësimin e njerëzit me aftësi të kufizuar me qëllim për përmirësimit të kushtëve ekonomoike shoqërore.

9.Ngritja e qëndrave  të ndryshme të shërbimit për persona me aftësi të kufizuar si:

-Qëndra shoqërore

-Qëndra të reabilitimit

-Qëndra edukimi shëndetësor

-Qëndra të formimit profesional

10.Mbështetje eknomike dhe finaciare për përsonat me aftësi të kufizuar.

11.Hetime te vazhdueshme për përmirësimin të legjislacionin aktual për njerëzit me aftësi të kufizua ne perputhje ne ndryshimet social ekonomike dhe politike.

12.Të sigurojë mbështëtje e donatorëve

13.Të krijohen grupe pune per të bërë më efiçente aktivitetet e shoqatës.

14.Mbështetja e antarëve të shoqates me mjete ndihmëse për të komunikuar me teritorin.

15. Perfshirja e shoqates ne programe e zhvillimoit Komunitar si kontibues ne zhvillimin dhe emancipimin e shoqerise ne kuader e programeve te gjitheperfshirjes.