Ne jemi Gjithmone Gati per nje Sfide 
Aktiv__Femijet
Antare

Histori e Shkurter e Shoqates

Shoqata e Personave me Aftësi të Kufizuara Shpak (ADPA) u themelua në janar 1995, me iniciativën e një grupi personash me aftësi të kufizuara. Eshte një union vullnetar, që praktikon aktivitetin e saj si një organizatë e pavarur humanitare, pavarësisht nga seksi, raca, mosha dhe bindja politike. SHPAK(ADPA) numëron më shumë se 7500 anëtarë dhe ka aktivitet në 12 rrethe të Shqipërisë. SHPAK_u një OJQ jo fitimprurese dhe e bazon punën e saj në fushen e mbrojtjes te te drejtave te Personave me Aftesi te Kufizuara, dhe në mbështetjen  në realizimin e integrimit të tyre në shoqëri. Puna e saj është e përqendruar në aspektet juridike, mjekësore, këshilluese, mbrojtjen e të drejtës së personave me aftësi të kufizuara për zbatimin e standarteve demokratike në Shqipëri. Shpak(ADPA) është përqendruar në projekte dhe programe qe synojne mbështetjen dhe ofrimin e shërbimeve të ndryshme në fushën e aftësisë së kufizuar, rehabilitimin, arsimin, socializimin dhe trajnimin profesional për personat me aftësi të kufizuara. Objektivi përfundimtarë i Shoqatës sonë është permiresimi i jetes dhe integrimi total i personave me aftësi të kufizuara në të gjitha aspektet e jetës dhe shoqërisë civile.  ADPA ka punuar dhe punon vazhdimisht për të krijuar një legjislacion favorizues, dhe për ndjeshmërinë e opinionit publik shqiptar për të bërë të ditura problemet e komunitetit të personave me aftësi të kufizuara.  Gjatë 25 viteve të jetës të aktivitetit  te saj, ajo ka organizuar shumë aktivitete dhe ka realizuar shumë projekte. Disa prej tyre: shpërndarja e produkteve ushqimore për anëtarët e saj, kualifikimi dhe trajnimi profesional në kompjuter, sistemim në punë e anëtarëve të saj, etj. ADPA është një anëtarësim i Forumit Europian të Aftësisë së Kufizuar.

Per me teper